HISTORIJA | Januar 11, 2022

Munja '93: Operacija koja je odredila pravac borbe Bužimljana

Operacija „Munja '93“ je donijela veliki materijalni plijen pripadnicima 505. viteške brigade, te nanijela velike gubitke u ljudstvu agresoru.

Munja '93: Operacija koja je odredila pravac borbe Bužimljana

Bužimska 505. viteška brigada, prvobitno 105. udarna muslimanska motorizovana brigada, je poznata širom Bosne i Herzegovine po svojim ratnim uspjesima u odbrani Bosne i Herzegovine. General Izet Nanić je od početka imao viziju da oslobađa okupirani prostor, a ne samo da brani zaposjednute položaje. Tako je na početku rata sa svojim borcima izveo jednu od najvećih operacija u tom periodu pod imenom „Munja '93“  u kojoj je ne samo oslobođen veliki prostor BiH, nego i učvršćen moral boraca, i pokazala mladim pripadnicima 5. Korpusa da neprijatelj može biti poražen.


Operaciji „Munja '93“ je planirana u širem rejonu Banjana koji se nalazi istočno od Bužima. Još u oktobru prethodne godine, borci 505. viteške brigade su izvršili operaciju „Oganj '92“ s kojom se stvoreni preduslovi za novu akciju, i koja je oslobodila prostor do državne granice. Samoj akciji je predhodilo višedenevno izviđanje pomenutog rejona, a na čelu operacije se nalazio general Izet Nanić.
Operacija je u velikoj tajnosti planirana u ponedjeljak 11.1.1993 u 06:00. Sam datum operacije je veoma dobro isplaniran s obzirom da se nalazi između dva srpska praznika, Božića i Nove godine.

Za akciju je angažovano 360 boraca koji su bili podjeljeni u 6 grupa. Broj boraca koji je učestovao u operaciji je također simboličan, s obzirom da je to broj dugih cijevi koje je brigada imala u tom trenutku. Isti toliki broj boraca je angažovan bez oružja koji se nalazio iza udarnih grupa, koji bi preuzeli oružje od poginulih saboraca, uzeli zarobljeno oružje, ili izvlačili ranjene i poginule. 
Operacija je kasnila nekoliko minuta, a počela je tako što je borac Sead Dizdarević ubacio kumulativnu granatu kroz odžak zemunice na Ademovića glavici. Borac je u ovoj bitci dobio naziv Tajfun po silini udara njegove grupe.

Početak ove bitke je također obilježio ratni poklič „Tekbir – Allahu ekber“ bužimljana koji se prolomio Kedića glavicom, kotom koja je bila jedan od zadataka. Ovaj poklič je postao jedan od simbola bužimske brigade koji je ulijevao strah neprijatelju. Operacija je većinskim dijelom bila završena već do deset sati kada su borci ovladali većinom zacrtanih položaja osim banjanske škole koja je zauzeta dva dana kasnije. U narednim danima agresor je bezuspješno pokušavao povratiti izgubljene položaje. 


Operacija „Munja '93“ je donijela veliki materijalni plijen pripadnicima 505. viteške brigade, te nanijela velike gubitke u ljudstvu agresoru. Međutim, jedan od najvećih uspjeha ove operacije jeste to što je pokazala borcima ArBiH da se agresor može pobjediti, i da se pritom može zarobiti oružje koje je bilo prijeko potrebno. Prva novigradska brigada koja je branila pomenuti prostor je imala 69 poginulih boraca koji su ostali na strani boraca Petog korpusa. Ukupni gubici ove brigade se procjenjuju na negdje oko 163 poginula borca. Pored toga, 505. viteška brigada je zarobila značajna materijalno-tehnička srestva. Zarobljeno je pet PAT-ova, jedan ZIS, 3 bestrzajna topa, 9 minobacača, i preko 120 pušaka. Ukupan osobođeni prostor se procjenjuje na oko 40 km2.


Bužimljani su također pretrpjeli određene gubitke u ovoj akciji. 505. bužimska brigada je u ovim borbama imala 18 poginulih boraca, dok je 38 ranjeno. U operaciji je teško ranjen komadant Prvog bataljona Hasan Musić Musa koji je nakon nekoliko dana preselio u bolnici.